cable tray packaging

بسته بندی حمل و ذخیره سازی

بسته بندی و حمل بصورت عمومی

1- قطعات مستقیم سینی کابل ها ، نردبان کابل ها ، روکش ها و کانال
اینها باید با استفاده از باند مناسب * و متعادل در مرکز بسته ها بسته بندی شوند .

توصیه می شود در صورت امکان از باندهای غیر فلزی به منظور جلوگیری از ایجاد لکه های زنگ زدگی روی محصولات گالوانیزه و آلودگی محصولات فولادی ضد زنگ استفاده شود .

در صورتی که محصولات به طول پنج متر یا بالاتر در بسته ها بسته بندی شده ، آنها باید با حداقل سه حامل تخته ای از جنس چوب پشتیبانی شوند که فضای کافی برای جای دادن چنگال های یک لیفتراک را فراهم می کنند . حامل ها باید به طور مساوی در امتداد طول بسته قرار داده شوند .
در مواردی که محصولات بسته بندی شدهء کوتاهتری در بسته ها قرار می گیرند ، آنها باید حداقل با دو حامل تخته ای از جنس چوب پشتیبانی شوند که فضای کافی برای جای دادن چنگال های یک لیفتراک را فراهم می کنند . حامل ها باید به طور مساوی در امتداد طول بسته قرار داده شوند.
بسته ها باید بر روی سطح صاف و دارای حامل های چوبی قرار گیرند . اگر بسته ها بالای یکدیگر قرار داده شوند ، باید به صورت عمودی تراز شوند . شخصی که بار را حمل می کند مسئولیت حصول اطمینان از پایداری ردیف ها را بر عهده دارد . نباید از حداکثر ارتفاع و حجم بار گیری سازهء انبار و / یا وسیلهء حمل و نقل فراتر رفت .

2- قطعات بسته بندی و کیسه گذاری شده

جعبه ها و کیسه ها باید برای حمل و نقل با لیفتراک روی پالت های مناسب جمع شوند .
پالت قطعات باید خشک نگه داشته شده و از روی هم گذاری اجتناب شود.

3- اتصالات سینی کابل و نردبان کابل

قطعات کوچک برای حمل با لیفتراک باید روی پالت های مناسب جمع آوری شوند . برای ایمن سازی قطعات، هر پالت باید بطور مناسب پیچیده شود . پالت قطعات باید خشک نگه داشته شده و از روی هم گذاری اجتناب شود.
قطعات بزرگ باید به همان روشی که برای قطعات مستقیم در بالا ذکر شده است بسته بندی و حمل شوند .

4- بسته بندی تخصصی

در صورتی که تحویل شامل حمل با کشتی یا جابجایی خشن در طول مسیر باشد ، توصیه می شود که محصولات در جعبه های چوبی یا بسته های چوبی بسته بندی شوند .

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *