تلفن دفتر مرکزی: 

         ۸۶۰۱۹۰۰۶

         ۸۶۰۱۹۰۰۷

فکس: ۸۶۰۱۹۰۰۸

تلفن فروشگاه: 

        ۳۳۹۹۹۲۰۶

        ۳۳۹۹۹۲۰۷

فکس:۳۳۹۰۹۰۷۴

تلفن کارخانه : 

         ۳۶۴۲۶۷۷۳

         ۳۶۴۲۶۷۷۴

فکس:۳۶۴۲۶۷۷۲

info@sata-co.com
تهران