نمایش مطالب با تگ Snake Trays

سیستم های سینی کابل برای هر نوع محیط و کابل

 سیستم های سینی کابل قابل انتقال راه حل مناسبی برای گذراندن مقادیر زیادی از کابل های برق یا داده ها از بالای سر یا در زیر زمین است . این سیستم ها همچنین به عنوان سبد، مجرا گذاری برای کابل یا نردبان کابل شناخته می شود ، این سیستم ها برا...