نمایش مطالب با تگ ورق گالوانيزه

کابل کشی با استفاده از سینی کابل

  کابل کشی با استفاده از سینی کابل يكی از روش‌های كابل‌كشی استفاده از سینی‌کابل است، در ساختمان‌های بزرگ به علت عدم استفاده از كانال های زمينی از سینی‌کابل استفاده می شود.  سینی‌کابل بصورت ...