کابل کشی با استفاده از سینی کابل

مدیر سایت
زمان انتشار: 6 سال پیش

 

کابل کشی با استفاده از سینی کابل
يكی از روش‌های كابل‌كشی استفاده از سینی‌کابل است، در ساختمان‌های بزرگ به علت عدم استفاده از كانال های زمينی از سینی‌کابل استفاده می شود سینی‌کابل بصورت افقی زير سقف به فاصله حدود 30 الی 50 سانتيمتر نصب میگردد .
چنانچه ارتفاع سقف تا كف ساختمان بيشتر از 3 متر باشد با توجه به موانع موجود در مسير سينی‌كشی می توان ارتفاع سینی‌کابل را درموقع نصب تا رفع موانع پايين‌تر قرارداد بطوری‌كه مزاحمتی برای عبور و مرور افراد يا رفت و آمد اتومبيل‌ها در پاركينگ ساختمان‌ها بوجود نياورد .
همچنين میتوان از سینی‌کابل بصورت عمودی در داخل رايزرها برای تقسيم كابل ها از كنتور يا تابلوی توزيع به طبقات، واحدهای مربوطه و يا مصرف كننده‌های الكتريكی مورد استفاده قرارداد .
سینی‌کابل در زير سقف و يا در رايزر ها بايد طوری نصب شوند كه براحتی بتوان عمليات كابل كشی را انجام داد و مجموعه‌ای ازكابل‌ها را روی سينی بطور مرتب و رديف قرار دادنحوه كابل‌كشی روی سینی‌کابل بايد طوری باشد كه آسان بتوان مسير هر كابل را تشخيص داد و يا اينكه اگر نواقصی در كابل بوجود آمد بسهولت بتوان كابل را از روی سینی‌کابل برداشت و جای آن كابل ديگری قرار داد .
كابلها روی سینی‌کابل بايد طوری كشيده شود كه مسير هر كابل قابل تشخيص و در كنار هم قرار گيرد و با بست كمربندی به فواصل (حدود 2 الی 4 متر) محكم بسته شود.

انواع سینی کابل

سينی های كابل به دو صورت ساخته می شود .

الف) سينی كابل با ورقه مشبك

ب) نردبان‌های كابل

سینی کابل و نردبان کابل

سینی کابل و نردبان کابل

الف ) سینی کابل با ورق مشبک

اين نوع سينی از ورق گالوانيزه با ضخامت‌های( 1 ، 25/1 و 5/1  ) ساخته می شود .

عرض سينی كابل  (100 ، 150 ، 200 ، 250 ، 300 ، 400 ، 500 و 600) ميليمتر موجود است و برای هرعرضی يك سری كامل فيتينگها ، متعلقات و نگهدارنده ها ساخته می‌شود .

تمامی سينی‌ های استاندارد در طول 2 متر ساخته می شود .

زانوی سینی کابل

از ورق گالوانيزه به ضخامت ) 1 ، 25 / 1 و 5 / 1 ( ساخته می شود. شعاع خمش هر كابل روی سينی كابل مطابق استاندارد بايد كشيده شود .

سه راهی سینی کابل

از ورق گالوانيزه به ضخامت ) 1 ، 25 / 1 و 5 / 1 ( ساخته می شود.

چهار راهی سینی کابل

از ورق گالوانيزه به ضخامت ) 1 ، 25 / 1 و 5 / 1 ( ساخته می شود.

درپوش سینی کابل

از ورق گالوانيزه به ضخامت ) 1 ، 25 / 1 و 5 / 1 ( ساخته می شود.

پس از پايان عمليات كابل‌كشی از درپوش روی سينی كابل استفاده می شود تا از ضربات احتمالی و يا قرار گرفتن اجسام روی كابل‌ها جلوگيری نمائيد و كابل‌ها محفوظ بماند .

 

سیستم های نگهدارنده

برای نگهداری سينی كابل زيرسقف ويا در رايزرها‌لازم است ازساپورت‌هايی )بازوهای نگهدارنده(  استفاده كرد . بازوهای نگهدارنده برای سايزهای مختلف سينی كابل متفاوت است . برای نصب ابتدا پايه ساپورت ) بازوی نگهدارنده ( محكم روی ديوار نصب می شود سپس بازوی نگهدارنده بصورت كشويی روی پايه قرار می گيرد .بازوهای نگهدارنده بصورت يك طبقه ، دو طبقه و يا سه طبقه ساخته می شود .بازوهای نگهدارنده از ورق گالوانيزه با ضخامت 2 ميليمتر ساخته می شود.

ب ) نردبان کابل :

اين نوع سينی از ورق گالوانيزه با ضخامتهای ) 1/25 و 1/5 ( ساخته می شود .

پهنای سينی كابل ) 50 و 100 ( ميليمتر موجود است و برای هر عرضی يك سریكامل فيتينگها ، متعلقات و نگهدارنده ها ساخته می شود ، فاصله استاندارد بين پله ها 250 ميليمتر است .

تمامی سينی های نردبان استاندارد در طول 2 متر ساخته می شود .

زانویی برای نردبان کابل

از ورق گالوانيزه به ضخامت ) 1 ، 25 / 1 و 5 / 1 ( ساخته میشود. در مسيری كه سينیكابل تغيير مسير ) 90 درجه ( می كند از زانو استفاده می شود .

سه راهی سینی نردبان کابل

از ورق گالوانيزه به ضخامت ) 1 ، 25 / 1 و 5 / 1 ( ساخته می شودسه راهی سينی كابل به منظور تغيير مسير كابل مورد استفاده قرار میگيرد . سه راهی سينی كابل توسط رابط به سينیكابل متصل می گردد.

چهار راه سینی نردیان کابل

از ورق گالوانيزه به ضخامت ) 1 ، 25 / 1 و 5 / 1 ( ساخته میشود.

سینی کابل و نردبان کابل

مدیر سایت

توسط مدیر سایت

مدیر سایت

گوگل پلاس

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!