طول نردبان کابل مستقیم و سینی کابل

مدیر سایت
زمان انتشار: 2 سال پیش

اندازهء دهانه ، موقعیت های اتصال و بارگیری های ایمن


استاندارد BS EN 61537 بیانگر این نکته است که تولیدکنندگان باید جزئیات مربوط به SWL (بار کار ایمن) را برای محصولات خود منتشر کرده و روش های تست بار را برای تعیین SWL هایی که توسط نردبان کابل و سینی کابل پشتیبانی می شود را مشخص می کند . انواع مختلفی از تست بار (شکل 1) وجود دارد ، که با توجه به محدودیت نصبی که سازنده مشخص می کند ، با در نظر گرفتن اندازهء دهانه ، احتمالاً با سایز کاهش یافتهء انتهای دهانه و موقعیت های اتصالات ، بطور مجزا استفاده می شود .


انواع تست های مختلف و شرایط نصبی که برای آنها در نظر گرفته شده است به شرح زیر می باشد :


تست بار IEC نوع I

آزمایش با یک اتصال در وسط دهانهء انتهایی (شکل 1 الف) .
شبیه سازی بدترین حالت نصب .
کاربرد برای نصب با اتصالات در هر نقطه .

شکل 1 الف: نقشه های تست SWL نوع I - IV برای نردبان کابل و سینی کابل

شکل 1: نقشه های تست SWL نوع I - IV برای نردبان کابل و سینی کابل

شکل 1الف
تست بار نوع 1

 

تست بارگیری IEC نوع 2

آزمایش با یک اتصال در وسط گسترهء داخلی (شکل 1ب) ، با دهانهء نهایی که با در نظر گرفتن پیشنهاد تولید کننده ، بصورت اختیاری کاهش یافته است .
شبیه سازی شرایط نصب با محدودیت دهانه / اتصال .
کاربرد برای نصب و راه اندازی های بدون اتصالات در دهانه های نهایی کاهش یافته طبق پیشنهاد تولید کننده .
شکل 1 ب: نقشه های تست SWL نوع I - IV برای نردبان کابل و سینی کابل

نقشه های تست SWL نوع I - IV برای نردبان کابل و سینی کابل

شکل 1 ب
تست بار نوع 2


تست بارگیری IEC نوع 3

تست با اتصالات در موقعیت های توصیه شده تولید کنندگان (شکل های 1 ج و 1 د) ، با دهانهء نهایی کاهش یافته طبق توصیه تولید کننده .
شبیه سازی شرایط نصب محدودیت دهانه / اتصال .
برای نصب با اتصالات در موقعیت های توصیه شده تولید کننده ، دهانه های نهایی کاهش یافته طبق پیشنهاد تولید کننده
تست نوع III مثال 1 - اتصالات در 4/1 موقعیت دهانه

تست نوع III مثال 1 - اتصالات در 4/1 موقعیت دها

شکل 1 پ
تست نوع 3 مثال 1

 

تست نوع 3 مثال 2  ــ اتصالات در موقعیت های پشتیبانی

تست نوع 3 مثال 2  ــ اتصالات در موقعیت های پشتیبانی

شکل 1 ت

تست نوع 3 مثال 2


تست بارگیری IEC نوع 4


تغییر در انواع تست 1 یا 2 ، برای محصولاتی که دارای ضعف موضعی در قسمت جانبی هستند استفاده می شود .
این آزمایش با تست های نوع 1 و 2 یکسان است ، اما کمی تغییر مکان داده می شود تا ضعف عضو جانبی مستقیماً بالای سطح میانی باشد .
کاربرد برای  نصب مناسب همچون  نوع 1 یا نوع 2 که در بالا آمده است .

 

تست بارگیری IEC نوع 4

شکل 1 ث
تست بار نوع 2

 

هنگام استفاده از داده های بارگیری تولید کنندگان، این نکته حائز اهمیت است که بررسی شود چه نوع آزمایشی برای تولید داده های SWL استفاده شده است ، و از این رو با توجه به موقعیت اتصال ها  و اندازه دهانه پایانی چه محدودیت های نصب ممکن است اعمال شود ،
برای محاسبه بارگذاری در یک نردبان کابل یا نصب سینی کابل ، مهم است که تمام بارهای اضافه و هرگونه بار تحمیل شده مانند باد ، برف و یخ را در آن وارد کنید .


برای جزئیات بیشتر به محتوای بعدی مراجعه کنید.


 نصب بصورت طول های مستقیم

پس از استقرار تکیه گاهها ، نصب نردبان کابل یا سینی کابل در هر مکان مناسب می تواند شروع شود . در همه موارد لازم نیست در یک انتهای اجرا شروع شود . ایده آل است اگر شرایط اجازه تنظیم سیستم را فراهم کند تا اتصالات در موقعیت های مورد نظر قرار گیرند زیرا این امر به صورت بصری به نصب کمک می کند و همچنین استحکام سیستم را به حداکثر می رساند .
برای شروع نصب ، طول مستقیمی را بین دو تکیه گاه قرار دهید تا انتهای طول به طور مستقیم روی تکیه گاه نباشد . اگر طول تکیه گاه  مساوی یا بیشتر از طول مستقیم باشد ، برای این مرحله دو طول را با هم پیچ کنید .

طول مستقیم بعدی را بر روی تکیه گاه بعدی قرار دهید و آن را با یک جفت صفحات کوپلر و اتصالات مربوط به سر پیچ در قسمت داخلی نردبان کابل یا سینی کابل به طول قبلی وصل کنید ، مگر اینکه غیر از این توسط تولید کننده مشخص شود .

نصب فاصله های طولانی تر

برای مشخص کردن حداکثر طول استفاده از یک محصول و هرگونه ماده ویژه لازم برای بازه های طولانی باید با اطلاعات منتشر شده تولیدکننده مشورت شود . ممکن است در مواردی که بارهای پویا مانند باد و برف وجود داشته باشند مواد ویژه ای مورد نیاز باشد ، به  طور مثال تکیه گاه گسترده تر ، پشتیبانی اضافی یا مهاربندی محدودیت ها در موقعیت اتصالها .

مدیر سایت

توسط مدیر سایت

مدیر سایت

گوگل پلاس

در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!