نمایش مطالب با تگ کانال

بسته بندی حمل و ذخیره سازی

  بسته بندی و حمل بصورت عمومی 1- قطعات مستقیم سینی کابل ها ، نردبان کابل ها ، روکش ها و کانال اینها باید با استفاده از باند مناسب * و متعادل در مرکز بسته ها بسته بندی شوند . * توصیه می شود در صورت امکان از باندهای غیر فلزی به...